مکانیسم اثر


کلیندامایسین فسفات در محل تأثیر خود هیدرولیز و تبدیل به کلیندامایسین می‌شود که ماده اخیر سنتز پروتئین را در باکتریهای حساس متوقف می‌کند و این عمل با اتصال به بخش 50 S ریبوزوم باکتری صورت می‌گیرد.