موارد احتیاط

بیمارانی که نسبت به یکی از اجزاء خانواده لینکومایسین حساس باشند، نسبت به دیگر اجزاء خانواده نیز حساس خواهند بود.