شرایط نگهداری دارو

 

 در دمای کمتر از 40 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.