تداخلات دارویی

 

تجویز همزمان کلیندامایسین با داروهای مسدد عصبی – عضلانی باید با احتیاط کامل صورت گیرد.