عوارض جانبی

 

 از آنجا که 8 درصد مقدار تجویز شده جهت استعمال واژینال از طریق سیتمیک جذب می‌گردد، بنابراین برخی از عوارض جانبی دارو به خاطر جذب سیستمیک آن ظاهر می‌شود. اما عوارض شایع عبارتند از:

 

·         سرولسیت، واژینیت و خارش دستگاه تناسلی خارجی به خاطر فعالیت کاندیدا آلبیکنس

·         عوارض CNS: گیجی و سر درد

·         عوارض گوارشی: اسهال، تهوع، استفراغ، معده درد یا کرامپ‌های شکمی

·         عوارض حساسیتی: گرگرفتگی، خارش، قرمز شدن ناحیه، بثورات جلدی، تورم و سایر نشانه‌های تحریک پوست