مقدار مصرف

  
 بزرگسالان: 100 میلی‌گرم (یک اپلیکاتور)، یک بار در روز داخل مهبل.