موارد منع مصرف

 

 

 در بیماران حساس به تینیدازول و نیز در سه ماهه اول بارداری نباید مصرف گردد.