فارماکوکینتیک

 


تقریبا" 2-8 درصد مقدار تجویز شده، جذب سیستمیک می‌گردد که نیمه عمر مقدار جذب شده، 5/1-6-2 ساعت می‌باشد.